rss

امروز هنوز تموم نشده

امروز هنوز تموم نشده با مجری جدید از امروز ساعت 16:30 پخش می شودپدرام کریمی از این پس این برنامه را اجرا می کند. در برنامه امروز هنوز تموم نشده ، امروز مهدی اسماعیل تبار کارشناس اجتماعی برنامه هستند.